Regulamin promocji „Domeny .pl za 1 zł”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Domeny .pl za 1 zł” (zwaną dalej „promocją”) jest firma BPtech.pl – usługi informatyczne Boryszek Paweł z siedzibą w Goleniowie, 72-100, ul. Sadowa 12 (zwana dalej „domenyhost.pl”)

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie promocji z zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia głównego Regulaminu oraz Regulaminu rejestracji i odnowień domen, dostępnych na stronie internetowej domenyhost.pl

3. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej domenyhost.pl

4. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość

5. Regulamin promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych na podstawie promocji przed dokonaną zmianą

6. Domenyhost.pl poinformuje o zakresie zmiany Regulaminu promocji na stronie internetowej domenyhost.pl

7. Oferta promocyjna wiąże Uczestników promocji, którzy w okresie obowiązywania promocji dokonają rejestracji w serwisie znajdującym się na stronach internetowych domenyhost.pl, w sposób opisany na tych stronach i zaakceptują postanowienia Regulaminu podczas procesu rejestracji

8. Promocja trwa od 1.07.2014 do odwołania

9. Domenyhost.pl może odwołać promocję bez podania przyczyny na warunkach określonych w Regulaminie promocji

10. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usług domenyhost.pl objętych promocją przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o świadczenie tych usług, z przyczyn dotyczących Uczestnika, będzie on zobowiązany zapłacić domenyhost.pl, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością opłaty za usługę objętą promocją, wynikającą z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, opublikowanego na stronach internetowych domenyhost.pl, a wysokością opłaty ustalonej na podstawie promocji domenyhost.pl
W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usług domenyhost.pl, objętych promocją, przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o świadczenie tych usług, z przyczyn dotyczących wyłącznie domenyhost.pl, domenyhost.pl będzie zobowiązany zapłacić Uczestnikowi, który jest konsumentem, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością opłaty za usługę objętą promocją, wynikającą z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, opublikowanego na stronach internetowych domenyhost.pl, a wysokością opłaty ustalonej na podstawie promocji domenyhost.pl

11. Uczestnikiem promocji może być:

  • osoba fizyczna, która posiada adres zameldowania na terenie Polski w okresie trwania promocji i zawarcia umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie polskiej .pl,
  • osoba prawna, która posiada siedzibę i jest zarejestrowana na terenie Polski w okresie trwania promocji i zawarcia umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie polskiej .pl

12. Promocja skierowana jest do osób, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:

  • dokonają rejestracji w serwisie domenyhost.pl,
  • oraz zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu promocji,
  • oraz zaakceptują postanowienia głównego Regulaminu, o którym mowa w pkt 2

13. Z warunków promocji nie mogą korzystać:

  • Uczestnicy, którzy dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty,
  • podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także członkowie rodzin podmiotów, posiadających podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara) oraz członkowie rodzin udziałowców i wspólników tych podmiotów

14. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w pkt 11., 12. oraz 13., są uprawnieni do:

  • rejestracji 10 domen .pl po 1 zł (+23% Vat) każda

15. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia

16. Uczestnik promocji zobowiązuje się na wezwanie domenyhost.pl, do przesłana w ciągu 72 h do domenyhost.pl, kopii dokumentów potwierdzających dane Abonenta zarejestrowanej nazwy domeny .pl
Brak przesłania wskazanych w wezwaniu dokumentów oznacza naruszenie niniejszego Regulaminu promocji oraz zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia dokumentów wskazanych w wezwaniu w wyznaczonym terminie, może być blokada konta oraz usunięcie zarejestrowanej nazwy domeny internetowej

14. Po przekroczeniu liczby rejestracji lub rezerwacji nazw domen internetowych objętych promocją, kolejne umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej mogą być zawierane zgodnie z poniższym cennikiem:

  • 49 zł (+23% Vat) dla domen .pl

15. Prolongata (zwana również „przedłużeniem” oraz „odnowieniem”) ważności domen zarejestrowanych w ramach promocji, po upływie pierwszego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie w domenyhost.pl, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że domenyhost.pl postanowi inaczej